β blockers to prevent decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension (PREDESCI): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Εισαγωγή:  Η ρήξη της αντιρρόπησης σε κιρρωτικούς ασθενείς σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση. Η κλινικά σημαντική πυλαία υπέρταση (CSPH), η ύπαρξη δηλαδή διαφοράς  μεταξύ της πίεσης ενσφήνωσης και της ελεύθερης πίεσης στην ηπατική φλέβα (HVPG) μεγαλύτερης των 10mmHg, αποτελεί τον πιο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα ρήξης αντιρρόπησης...Δείτε ΕΔΩ τη συνέχεια