ΝorUrsodeoxycholic acid improves cholestasis in primary sclerosing cholangitis.

Βιβλιογραφικά δεδομένα

Για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας (ΠΣΧ) κανένα φάρμακο δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό έως τώρα και η μεταμόσχευση ήπατος παραμένει η μοναδική θεραπευτικά επιλογή σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Το 24-nor-ουρσοδεοξυχολικό οξύ (norUDCA) είναι C23 ομόλογο του UDCA... Για τη συνέχεια πιέστε εδώ