Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ερευνητικού Πρωτοκόλλου

Ερευνητικά πρωτόκολλα

Προς τα Τακτικά Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε τη χρηματοδότηση με το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) έκαστο, δύο ερευνητικών πρωτοκόλλων που θα αφορούν ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα ακόλουθα πεδία:
α) «Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος»
και
β) «Επιπλοκές κίρρωσης-πυλαίας υπέρτασης»

 

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Μ.Η. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2012

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση πλήρες ερευνητικό πρωτόκολλο, που θα περιλαμβάνει:
1. Τίτλο
2. Πλήρη στοιχεία του Επιστημονικού Υπεύθυνου και των τυχόν συνερευνητών.
3.Εισαγωγή:
α) Υπάρχουσες σχετικές γνώσεις και σημαντικότητα του προτεινόμενου θέματος
β) Εμπειρία-Τεχνογνωσία του Επιστημονικού Υπεύθυνου και των τυχόν συνερευνητών στο προτεινόμενο θέμα.
4. Σκοπό
5. Λεπτομερή περιγραφή του προτεινόμενου έργου (θα περιλαμβάνει και αναφορά στις Κλινικές-Τμήματα που θα συμμετέχουν και τα εργαστήρια όπου θα εκτελεσθούν όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις).
6. Μεθόδους στατιστικής ανάλυσης.
7. Αιτιολογημένο αναλυτικό οικονομικό προϋπολογισμό.
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ερευνητικό πρωτόκολλο δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
9. Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή οι ερευνητικές προτάσεις που προέρχονται από συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά με επισυναπτόμενο Word αρχείο στη γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Η. (info@eemh.gr). Όλοι όσοι υποβάλλουν πρόταση θα λάβουν εντός 48 ωρών απαντητική ηλεκτρονική επιστολή επιβεβαιωτική της παραλαβής της πρότασης, καθώς και τον αριθμό του εισερχόμενου πρωτοκόλλου.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Η.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στ. Καραταπάνης


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. Γουλής

 

Διαβάστε εδω την πρωτότυπη ανακοίνωση της Εταιρείας