Περίπτωση ασθενούς (Δεκέμβριος 2017)

 

Συγγραφέας: Ν. Παπαδόπουλος

Επιμέλεια: Ν. Γατσέλης


Απαντήστε το Quiz μας

Άνδρας ασθενής 35 ετών που διαμένει στην Κρήτη, παραπέμφθηκε από το Κέντρο Αιμορροφιλίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών στο Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής λόγω HCV κίρρωσης για εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ατομικό ιστορικό

Αιμορροφιλία Α. Έχει λάβει πολλαπλές μεταγγίσεις αίματος και παραγόντων πήξης στο παρελθόν και έχει διαγνωστεί με χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) από το 1990.

Δεν πίνει καθόλου αλκοόλ, δεν καπνίζει, δεν υπήρξε χρήστης παρεντερικών ουσιών και δεν πάσχει από άλλο χρόνιο νόσημα.

Το 2010 είχε ελεγχθεί από το εν λόγω ηπατολογικό ιατρείο και είχε επιβεβαιωθεί η ΧΗC με γονότυπο 1b. Έλαβε αγωγή με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη (PR) για 48 εβδομάδες. Ο ασθενής ήταν αρνητικός στο τέλος της θεραπείας, αλλά θετικός 24 εβδομάδες μετά.

Κλινική εξέταση

BMI 23, ηπατο-σπληνομεγαλία, χωρίς παρουσία ασκίτη, spiders, περιφερικών οιδημάτων ή flapping tremor.

Εργαστηριακός έλεγχος

Ht 38%, Hb 12.3 g/dl, PLT 120.000 /mm³, ALT  55 U/L, AST 48 U/L, ολική χολερυθρίνη 1.2 mg/dl (άμεση 0.8 mg/dl), κρεατινίνη 1.1 mg/dl, Νάτριο 135 mEq/L, (εκτιμώμενη GFR 50.1 mL/min/1.73m2), α-FP 5 ng/ml, INR 1.3, και αλβουμίνη 3.6 g/dl, HBsAg (-), anti-HBc (-), anti-HBs (+), anti-HCV (+), HCV RNA 62.500 IU/ml, Γονότυπος 1b, anti-HIV (-).

Ελαστογραφία ήπατος (transient): 29 kPa (IQR 2.2, SR 100%).

U/S: διάχυτη ετερογένεια ηπατικού παρεγχύματος χωρίς όζους, απουσία ασκίτη, σπληνομεγαλία (17 εκ).

Ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού: Απουσία κιρσών.