Περίπτωση ασθενούς (Φεβρουάριος 2017)

 

Επιμέλεια: Ευάγγελος Χολόγκιτας

Βαθμός δυσκολίας

 

Απαντήστε το Quiz μας

Ασθενής ηλικίας 65 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω ήπιας διάτασης της κοιλιάς από μηνός και άτυπου κοιλιακού άλγους. Ο ασθενής έπασχε από κίρρωση λόγω χρόνιας ηπατίτιδας Β υπό εντεκαβίρη από 7ετίας με φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες και σε πλήρη ιολογική καταστολή (μη ανιχνεύσιμο HBV DNA) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που παρακολουθείτο στο τακτικό ηπατολογικό ιατρείο. 

Επίσης, ο ασθενής βρισκόταν υπό επιτήρηση για ανάπτυξη ΗΚΚ υπό US ανά εξάμηνο χωρίς ανάδειξη ασκιτικού υγρού ή κακοήθειας. Τελευταία γαστροσκόπηση προ 2ετίας αρνητική για την ύπαρξη κιρσών.

Κατά τη νοσηλεία του ασθενή:


Εργαστηριακά ευρήματα: α-FP 125ng/ml. Λοιπός εργαστηριακός έλεγχος χωρίς παθολογικά ευρήματα.

US: μικρή ασκτική συλλογή καθώς και ανάδειξη 2 όζων στο δεξιό λοβό του ήπατος

CT κοιλίας τετραπλής φάσης: 2 όζοι στο δεξιό λοβό του ήπατος μεγέθους 2,8 εκ. και 2 εκ. συμβατοί με ΗΚΚ χωρίς διήθηση της πυλαίας φλέβας.

Έλεγχος απομακρυσμένων μεταστάσεων με αξονική θώρακα και scan οστών: χωρίς παθολογικά ευρήματα

Ποια από τις παρακάτω επιλογές είναι σωστή​