Προκήρυξη Υποτροφιών Εξωτερικού για το έτος 2013

Υποτροφίες

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος προκηρύσσει για το έτος 2013 τη χορήγηση (4) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό διάρκειας ενός έτους. Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 15.000,00€.

 

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν όλα τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Μ.Η. ηλικίας μέχρι και 40 ετών.

Καλή γνώση αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Ως κριτήρια για την επιλογή υποτρόφου λαμβάνονται με σειρά βαρύτητας η επιστημονική επίδοση, η προϋπηρεσία (λήψη ειδικότητας ή μη), το ήθος, η συνεργασία, η οικονομική κατάσταση και το προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας στη μετεκπαίδευσή του.

 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Έρευνα και μετεκπαίδευση σε ειδικό αντικείμενο Ηπατολογίας σε αναγνωρισμένο Κέντρο του εξωτερικού.

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση του υποψηφίου με πληροφορίες για το αντικείμενο της έρευνας και μετεκπαίδευσης και το προτεινόμενο Κέντρο του Εξωτερικού.

Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται η επιστημονική σταδιοδρομία και η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου καθώς και η οικονομική του κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από φωτοτυπία της τελευταίας Φορολογικής του Δήλωσης.

Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

Πρόσκληση ή βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από το προτεινόμενο Κέντρο μετεκπαίδευσης ως υποτρόφου, με σαφή αναφορά στην ημερομηνία έναρξης της μετεκπαίδευσής του.

Τα ονόματα δύο μελών της Ε.Ε.Μ.Η. που γνωρίζουν τον υποψήφιο και θα μπορούσαν να καταθέσουν συστατική επιστολή. Η επιτροπή υποτροφιών μπορεί, κατά την κρίση της να απευθύνεται και σε άλλα μέλη της Ε.Ε.Μ.Η., πέραν των προτεινομένων από τον υποψήφιο, για συστατική επιστολή ή για εμπιστευτικές πληροφορίες.

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος και ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση κατά την τελευταία διετία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, η υποτροφία διακόπτεται και ο υπότροφος επιστρέφει τα χρήματα που έχει λάβει.

 

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Η. μέχρι την 10ηΑπριλίου 2013 (με σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση Σοφίας Σλήμαν 48, ΤΚ 11526 Αμπελόκηποι, Αθήνα. Μετά την παραλαβή της αίτησης και εντός 48 ωρών, η Γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Η., θα ενημερώνει τον υποψήφιο εγγράφως για την παραλαβή της αίτησης, αναφέροντας τον αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου.  Κατάθεση αιτήσεως χωρίς να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται με αποκλεισμό από τον πίνακα των υποψηφίων.

 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Μ.Η., μετά από ανοικτή και αιτιολογημένη ψηφοφορία των μελών του. Τα ονόματα των υποτρόφων θα ανακοινωθούν στο προσεχές συνέδριο της Εταιρείας.

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία πρέπει να αρχίζει εντός του έτους για το οποίο έχει προκηρυχθεί.

 

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει, μετά το πέρας των έξι μηνών από την έναρξη της υποτροφίας, καθώς και μετά τη λήξη της υποτροφίας του, σύντομη έκθεση δραστηριοτήτων και απόδοσης, η οποία θα συνοδεύεται από αντίστοιχη έγγραφη βεβαίωση του Διευθυντή του Κέντρου στο οποίο μετεκπαιδεύεται.

Υπότροφος που δεν κάνει χρήση της υποτροφίας του εντός του έτους, χάνει την υποτροφία, η οποία δίδεται στον 1ο επιλαχόντα.

Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας λόγω υπαιτιότητας του υποτρόφου, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλο το χρηματικό ποσό που έλαβε από την Ε.Ε.Μ.Η.